Tag: HMN-399

Có lòng tốt giúp đỡ người khác nhưng nào ngờ

Có lòng tốt giúp đỡ người khác nhưng nào ngờ. Không có gì cả. Hôm nay kỳ nghỉ của tôi kết thúc và ngày mai tôi sẽ trở lại văn phòng. Tôi sẽ phải đi qua cầu vượt bộ hành như mọi ngày. Người mà theo đó, sẽ như hàng ngày...