Tag: Suzu Yamai

Đang đọc tin tức mà vẫn bị đụ

Đang đọc tin tức mà vẫn bị đụ. Mùa hè năm đó, anh em họ của cô là Myrta và Sony đến để dành thời gian với họ, Myrta 20 tuổi và Sony 19, Từ khi các em đến thì em nào cũng đánh rất hay, Sony không bỏ sót vẻ đẹp thanh th...