Tag: Vét Máng

Thánh chăn rau lần này là em gái Bắc Ninh

Thánh chăn rau lần này là em gái Bắc Ninh. Cuối tuần đó tôi có một số kế hoạch với một số người bạn, chúng tôi sẽ dành cuối tuần ra khỏi thị trấn. Đã đến ngày tôi phải đi, nhưng chúng tôi đã đến ga xe lửa và do trục t...